OpenCVでキー入力を扱う

#contents
*int cv::waitKey(int delay) [#ad43fb49]
**引数 [#tcb642f3]
-delay:int型の待つ秒数。単位はms

**返り値 [#lea86db5]
-int型のキーコード

*int cvWaitKey(int delay); [#hd354e98]


**引数 [#j971d5c6]
-delay:int型の待つ秒数。単位はms

**返り値 [#cd33499e]
-int型の押された値

*解説 [#fa4cd3ec]
TBW

*サンプルコード [#w8d6d4fa]
TBW

*実体ファイル [#ab26c955]
-[[:OpenCV 2.4]]
--sources/modules/highgui/include/opencv2/highgui/highgui_c.h (cvWaitKey)
--sources/modules/highgui/src/window_w32.cpp (cvWaitKey)
--sources/modules/highgui/include/opencv2/highgui/highgui.hpp (cv::waitKey)
--sources/modules/highgui/src/window.cpp (cv::waitKey)

*注意 [#nd17a244]
-現実問題、GUIはアルゴリズムよりプラットフォームのAPIや構造に関わってくる
--Windows/Linux/Macの違い、QTがインストールされてる/されていない
-ので、実際にコールされる関数の実装は見えない可能性もある


*参考 [#jb39059e]
-[[Qtを有効にするとエンターキーをcvWaitKeyで拾わない]]

[[:OpenCV]][[:OpenCV 1.0]][[:OpenCV 1.1]][[:OpenCV 2.0]][[:OpenCV 2.1]][[:OpenCV 2.2]][[:OpenCV 2.3]][[:OpenCV 2.4]]準拠

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS